Web-galerie

Aanpassen na update JomSocial

DIT ARTIKEL NIET WIJZIGEN!!!

 

Volgorde van kunstenaars op pagina Kunstenaars naar alfabetische volgorde:

Regel 283 van components/com_community/views/search/view.html.php veranderen van:

$sorted = $jinput->get->get('sort', 'latest', 'STRING');

naar:

$sorted = $jinput->get->get('sort', 'alphabetical', 'STRING');


Volgorde van foto's van kunstwerken op profielpagina van kunstenaars naar ascending:

Regel 327 van plugins/community/mylatestphotos/mylatestphotos.php aanpassen van:

ORDER BY
a." . $this->db->quoteName('created') . " DESC

naar:

ORDER BY
a." . $this->db->quoteName('created') . " ASC


Indien van toepassing:

Aantal vrienden op profielpagina weghalen:

Regel 3477 van components/com_community/views/profile/view.html.php weghalen:

$profile->_friends = $user->_friendcount;

Vechtdalkunsten

Over Stichting Vechtdalkunsten

Stichting Vechtdalkunsten is in november 2014 opgericht en heeft als doel het promoten, stimuleren en vernieuwen van kunstuitingen en kunstevenementen in het Vechtdal. Het motto is de kunst van verbinden.

Bestuur

Voorzitter Annemarie Leebeek

06-27000384

voorzitter@vechtdalkunsten.nl
Secretaris Hélène Dirkse

06-46410209

secretaris@vechtdalkunsten.nl
Penningmeester Joke van Eck

06-24280780

penningmeester@vechtdalkunsten.nl
PR Job van Splunter

06-44637591

pr@vechtdalkunsten.nl

Werkgroepen

Projectleider CSI Fred van Lint CSI@vechtdalkunsten.nl
Projectleider Kijk op Kunst Hélène Dirkse kijkopkunst@vechtdalkunsten.nl
Projectleider Ommer Kunst Weekend Job van Splunter kunstweekend@vechtdalkunsten.nl
Projectleider Montmartre Danielle Tesselaar montmartre@vechtdalkunsten.nl
Projectleider Panelenpad Luuk Vogelzang panelenroute@vechtdalkunsten.nl

Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Vechtdalkunsten 2019-2023

Beleid en Strategie
Stichting Vechtdalkunsten heeft als doel het promoten, stimuleren en vernieuwen van kunstuitingen en kunstevenementen in het Vechtdal.  De Stichting wil dit doel bereiken door het organiseren van diverse kunstactiviteiten en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.  Wij zijn een Stichting die het algemeen nut beoogt. (Artikel 2 van de statuten).

De bestuursfuncties zijn onbezoldigd.

Activiteiten
Momenteel (mede) organiseert Stichting Vechtdalkunsten onderstaande activiteiten:

 • 3 Montmartre-middagen in centrum van Ommen
 • Panelenpad door centrum van Ommen
 • Kunstroute binnen de gemeentegrens van Ommen
 • Kijk-op-Kunst in centrum van Ommen
 • CSI (voorheen Jumping De Driekhoek) (participant) in Stegeren

Met deze activiteiten bieden wij kunstenaars verschillende platforms om hun kunst bij een groter publiek onder de aandacht te brengen.  Tevens willen wij kunst toegankelijk maken voor een groter publiek en de kunstenaars in contact brengen met hun mogelijke afnemers.  Daarnaast willen wij Ommen bij haar inwoners, de toeristen en het Vechtdal onder de aandacht brengen als een stad waar kunst hoog op de agenda staat.  Op deze manier ontstaat er reuring in de stad.  Dit werkt sfeer-verhogend en is in het voordeel van winkeliers en horeca.  Ook is de Stichting op zoek naar een pand voor een galerie die tevens dienst doet als ontmoetingsplek voor de kunstenaars.

Jaarverslag

Jaarverslag activiteiten 2020 Stichting Vechtdalkunsten

Wegens de Corona pandemie zijn de meeste activiteiten geannuleerd.

SVK heeft het evenement Kijk op Kunst, dat jaarlijks plaats vindt in oktober, aangegrepen om een groot evenement te organiseren in samenwerking met Montmartre, dit evenement werd KOK XXL gedoopt.

Het was de bedoeling om KOK met een grootse opening op 10 oktober in de muziekkoepel op de markt in te luiden. Het evenement zou geopend worden door wethouder Ko Scheele en Dominic Seldis, 1ste solo contra bassist bij het Concertgebouw Orkest. Dit na aanleiding van  de glazen contrabas, gemaakt door kunstenaar Ton Beumer.

Er was een streng coronaplan gemaakt en goedgekeurd door de gemeente voor de opening en Montmartre. Helaas werd van overheidswege een week voor de opening de Coronamaatregelen geïntensiveerd. SVK en de gemeente konden niet meer garanderen dat de coronamaatregelen zouden worden nageleefd.

Het enige onderdeel dat wel door kon gaan was Kijk op Kunst, oude stijl.

 • Kijk op Kunst
  Van 3 t/m 24 oktober zijn de etalages en winkels in het centrum van Ommen met kunst verrijkt. Dit jaar hebben 39 kunstenaars in 50 winkels hun werk geëxposeerd en dit heeft wederom tot mooie combinaties van kunst en commercie geleid. Dit jaar was er een jury bestaande uit 3 bewoners van Ommen om de mooiste combinatie kunst en etalage te beoordelen. Winnende combinatie is geworden Silo kledingreparaties en kunstenaar Luuk Vogelzang.
  Dit jaar is een puzzeltocht voor de kinderen uitgezet. Er waren helaas te weinig inzendingen om de prijzen uit te reiken.
 • Montmartre
  De Montmartre dagen in het voorjaar werden geannuleerd. Een nieuwe poging in de maand van Kijk op Kunst strandde eveneens.
 • Panelenpad
  In het centrum van Ommen hangen 29 beschilderde panelen, samen vormen zij het “Panelenpad”.  Dit jaar is het pad vernieuwd: vier kunstenaars hebben een nieuw paneel gemaakt, de ontwerpen hiervoor zijn eerst beoordeeld door een dit jaar ingestelde toetsingscommissie.  De onthulling zou plaats vinden op 17 oktober, maar ook dit evenement kon geen doorgang vinden.
 • CSI Ommen (voorheen Jumping de Driehoek)
  CSI Ommen werd afgelast.
 • Ommer Kunst Weekend
  Ommer Kunst Weekend v/h Kunstroute Ommen werd afgelast.
   
 • Jaarlijkse Kunstenaarsavond
  Besloten was om de kunstenaarsavond in het voorjaar van 2020 te houden, aan het begin van het evenementenseizoen. Echter ook deze bijeenkomst werd afgelast.
 • Sponsoring, vrienden en subsidies
  Vaste sponsoren zijn: Grand Café Jipp, Café De Herberg en HB-mode.

De Gemeente Ommen heeft in 2019 een  structurele subsidie verleend voor het project Montmartre ten bedrage van € 750 voor een periode van maximaal 5 jaar.  Er is subsidie aangevraagd voor Kijk op Kunst van € 750 en een extra subsidie, € 750, voor KOK XXL – MM XS.  Beiden zijn toegekend. Tevens heeft de winkeliersvereniging HVO bijgedragen aan de kosten voor de opening ad € 750. De subsidies van de gemeente worden na aftrekking van de gemaakte kosten doorgeschoven naar 2021. De bijdrage van HVO werd na aftrekking van kosten teruggestort. De honoraria voor troubadour Rob Krot, stadsdichter Viviane Rose en Dominic Seldis werden gedeeld door SVK en artiesten en werden uitbetaald. Dominic Seldis zag hier vanaf.

Kunstenaars en Ommenaren dragen de Stichting een warm hart toe en ook in 2020 hebben zich weer nieuwe Vrienden aangemeld. Helaas hebben zich ook enige vrienden en kunstenaars afgemeld. Per 31-12-2020 staat het aantal Vrienden op 124 waarvan 87 kunstenaars.  De minimale bijdrage is €15,00 per jaar.

 • Algemene folder

Afgelopen jaar is er een algemene folder geproduceerd met een korte omschrijving van de activiteiten en aanmeldingsformulier voor de drie donateur-vormen. 

Jaarplan

Jaarplan 2021 Stichting Vechtdalkunsten

Plannen 2021

In 2020 werden een aantal activiteiten afgelast vanwege de Corona pandemie. Het is op het moment van schrijven nog niet duidelijk welke van de activiteiten in 2021 wel doorgang kunnen vinden. Desalniettemin starten we sowieso met het organiseren ervan. Afblazen kan altijd nog.

De promotieactiviteiten via digitale kanalen die in 2020 gestart zijn worden ook in 2021 voort gezet. Onder andere worden werken van kunstenaars van de stichting op facebook onder de aandacht gebracht in de rubriek “Vandaag in onze etalage…”.

Projecten
Een doorlopend project is het Panelenpad, dat altijd te bezichtigen is.

De jaarlijkse projecten die zeker weer georganiseerd gaan worden zijn:

 • Kijk op Kunst
 • Ommer Kunstweekend
 • Montmartre

Alle activiteiten onder voorbehoud van de Coronamaatregelen.

Deelname aan CSI Ommen 2021 staat ter discussie.
Een centraal ateliergebouw t.b.v. onze kunstenaars en hun exposities is nog steeds een lang gekoesterde wens. Tot die tijd worden alternatieven onderzocht. 

Projecten in detail

Panelenpad
Na een vernieuwingsronde in 2019 en 2020 hangen er nu 29 panelen in het centrum van Ommen.
Een belangrijke actiepunt voor 2021 wordt het officieel en formeel verkrijgen van toestemming van de pandeigenaren om panelen aan hun gevels op te mogen hangen. Op dit moment is deze toestemming mondeling en lang geleden gegeven. Omdat we transparant en verantwoord willen werken, krijgt dit actiepunt in 2021 prioriteit. Een mogelijk gevolg zou kunnen zijn dat er panelen verwijderd moeten worden omdat er geen toestemming wordt verleend.
Ook voor dit jaar staat vernieuwing/vervanging van oude panelen op de agenda.  Er zal weer een oproep worden gedaan aan de bij de Stichting aangesloten kunstenaars om een paneel te ontwerpen en (na toetsing) te maken.
Ook wordt er nog steeds gezocht naar nieuwe plekken met bijbehorende toestemming van de eigenaar om de panelen op te hangen.  Er is een routeboekje beschikbaar. 

Kijk op Kunst
Voor de 16de keer zal in de herfstvakantie van 2021 gedurende drie weken het evenement Kijk op Kunst plaatsvinden. Etalages van nagenoeg alle ondernemers in het centrum van Ommen worden voorzien van werken van kunstenaars. De verlenging met 1 week vanwege de Duitse herfstvakantie zal ook in 2021 het geval zijn.  Ook zal dit jaar weer een juryprijs worden uitgereikt voor de meest aansprekende combinatie van kunst/winkelwaren. We gaan proberen de kwaliteit van de presentaties te verbeteren door ondersteuning te vinden voor de styling van de etalages.

CSI Ommen
Het doorgaan van de deelname van Vechtdalkunsten aan CSI Ommen is dit jaar niet zeker. Vanwege het geringe aantal deelnemende kunstenaars (o.a. vanwege het langdurige tijdsbeslag tijdens CSI) en de bezoekers die vooral in paarden geïnteresseerd zijn, kan besloten worden om dit jaar niet mee te doen. De stichting is sowieso afhankelijk van een uitnodiging van de CSI organisatie die pas in het voorjaar bekend wordt gemaakt.

Ommer Kunstweekend (voorheen Kunstroute Ommen)
Ook in 2021 zal er weer een Ommer Kunstweekend worden georganiseerd (laatste volle weekend van augustus) met kunstpunten ten noorden en ten zuiden van de Vecht.

Montmartre
In juni, juli en augustus zullen er weer de populaire Montmartre dagen georganiseerd worden. Rond de kerk op het Kerkplein in Ommen Centrum kunnen mensen langs verschillende kunstenaars die aan het werk zijn en voltooid werk laten zien.

Uiteraard is het doorgaan van bovengenoemde projecten afhankelijk van de situatie rond Corona.

De Stichting Vechtdalkunsten hoopt op een kunstzinnig 2021!

Ommen, februari 2021

Financieel jaaroverzicht

Staat van Baten en Lasten Stichting Vechtdalkunsten 2020

Open PDF

Privacyreglement

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is een nieuwe Europese wet die vanaf 25 mei 2018 van kracht is geworden. Deze wet beschermt de burger tegen overmatige inzameling en opslag van persoonlijke gegevens. Dit is niet nieuw. Voor deze wet bestond er al de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Deze wet was echter verouderd en is daarom vervangen voor de AVG. 

Ook als Stichting Vechtdalkunsten krijgen wij te maken met de nieuwe regelgeving omtrent de Algemene Verordening Gegevensbescherming, deze heeft nl. invloed op de manier waarop wij omgaan met de gegevens die wij van u registreren. Graag willen wij u informeren op welke wijze wij uw gegevens gebruiken.  

Uw gegevens registreren wij in ons Vrienden-bestand dat bijgehouden wordt door de Secretaris.  Deze deelt het bestand alleen met de mede-bestuursleden

U ontvangt onze nieuwsbrief omdat u in het verleden heeft aangegeven hier prijs op te stellen.  U kunt ons op ieder moment laten weten wanneer u geen prijs meer stelt op toezending, wij zullen u dan uit de verzendlijst halen.

Wij gebruiken uw emailadres ook om u te informeren over onze activiteiten.

Voorts gebruiken wij uw emailadres voor toezending van onze facturen.  Bij ontbreken of niet functioneren van dit adres maken wij gebruik van uw post- of huisadres.

Voor de organisatie van evenementen maken projectgroepleden van onze Stichting gebruik van ons emailbestand.

Uw telefoonnummer wordt slechts in die gevallen gebruikt wanneer wij contact met u op moeten nemen en wij u op geen enkele andere manier kunnen bereiken.

Anders dan boven vermeld worden uw gegevens niet voor andere doeleinden gebruikt en worden niet gedeeld met of doorgestuurd aan derden. 

Financieel jaarverslag 2017

 

Staat van Baten en Lasten Stichting Vechtdalkunsten 2017
 
Omschrijving Saldo 2016   Baten   Lasten   Saldo  
                 
Projecten 8.782,93   13.856,50    11.890,82   1.965,68  
Bijdrage vrienden     2.062,00       2.062,00  
Website     0,00   33,03   -33,03  
Donaties/sponsoring etc.     325,00       325,00  
Bankkosten     130,55       -130,55  
Organisatiekosten         1.273,44   -1.273,44  
                 
Saldo € 8,782,93    € 16.243,50    € 13.327,84    € 11.698,59  
                 
De kascontrole 2017 is uitgevoerd door twee externe vrijwilligers, te weten een register-accountant en een penningmeester van een andere organisatie/stichting. De kascommissie verklaart de kascontrole te hebben uitgevoerd en het financieel overzicht akkoord te hebben bevonden.  
                 
Datum: 18 maart 2018                


Balans 2017

  31 dec. '17   31 dec. '16         31 dec. 17   31 dec. '16  
            Eigen kapitaal   7.969,00   7.362,00  
                       
Kassaldo     0,00     Voorschotten gemeente          
Banksaldo 11,699,00   8.783,00     Panelenroute    3.280,00  1)    
            Kijk op Kunst   450,00  2)     
                       
            Subtotaal:   3.730,00   1.421,00  
                       
Totaal: € 11.699,00   €8.783,00     Totaal:   € 11.699,00   € 8.783,00  
            
1) Betreft subsidie op beschikking 20 dec. '16 voor vervanging panelen, brochure en QR-codes. Nog te besteden in 2018
2) Betreft subsidie '17 welke niet is uitgegeven. Besloten is om deze te bestemmen voor Kijk op Kunst-uitgaven in 2018 en voor dat jaar geen nieuwe subsidie aan te vragen.


 


Financieel jaarverslag 2016

Financieel jaarverslag 2015

 

 

 

Vriend kunstenaar worden

Vriend kunstenaar worden

Een uitzonderlijke status is er voor de vriend-kunstenaar.
Hier onder lees je wat de voordelen, de rechten en de plichten zijn en hoe de toelating is geregeld.

Een kunstenaar mag als vriend:

• gratis deelnemen aan Kijk op Kunst;
• deelnemen aan Kunstroute Ommen, het laatste volle weekend van augustus, tegen een gereduceerd tarief;
• eigen werk plaatsen op de website van Stichting Vechtdalkunsten met een link naar de eigen website; hiervoor aanleveren: een tekst met maximaal 60 woorden, en minimaal 4 en maximaal 15 foto’s aan van zijn/haar werk.
• deelnemen aan een inspirerende avond met een, aan kunst gerelateerde, gastspreker;
• uitnodigingen ontvangen voor externe expositiemogelijkheden;
• werk aan bieden in onze online web-gallerie.

Ook ontvang je vier keer per jaar onze digitale nieuwsbrief en neem je deel aan een netwerk van kunstenaars met de mogelijkheid tot samenwerking en reflectie.

Een  vriend-kunstenaar wordt verondersteld:

• zich actief op te stellen in projecten van de stichting;.
• te voldoen aan zijn/haar jaarlijkse vriendschapsbijdrage van € 15,-;
• komt toezeggingen van deelname na; indien hij/zij in gebreke blijft en dit financiële consequenties heeft, zal het bestuur dit bij hem/haar terugvorderen.

Toelatingsprocedure vriend kunstenaar
Het vriend-kunstenaar worden kent een toelatingsprocedure met toetsing door een commissie.

Bij de beoordeling geldt als belangrijkste regel dat een nieuw lid met zijn werk het artistieke niveau van de stichting dient te verrijken en/of te bestendigen. Toetsingskriteria zijn:

•    zeggingskracht, impact van het werk;
•    kwaliteit van de toepassing van materiaal, techniek en/of apparatuur;
•    aanwezigheid van visie, originaliteit en eigenheid;
•    wat kan de kandidaat betekenen voor Vechtdalkunsten*

*Te denken valt aan bijvoorbeeld: toetreden tot één van de werkgroepen, bestuur of het oppakken van een bestuurstaak of klussen  ten gevolge van één van onze activiteiten.

Werk wordt beoordeeld aan de hand van  bovenstaande toetsingsitems, tenminste 3 items dienen positief beoordeeld te worden.

Na aanmelding bij de secretaris via onderstaand formulier wordt het volgende in gang gezet:

 • De secretaris stelt het bestuur en de toelatingscommissie op de hoogte van de aanmelding.
 • De kandidaat wordt uitgenodigd tenminste 5 werkstukken aan de toelatingscommissie te tonen en een werkstuk als “discussiestuk” waarover inhoudelijke vragen gesteld kunnen worden.
 • Op basis van professioneel inzicht bepaalt de toelatingscommissie of een kandidaat wel of niet wordt geïnviteerd.
 • De toelatingscommissie kan de kandidaat in zijn atelier bezoeken.
 • In een besloten setting stemt de toelatingscommissie over de toelating van een kandidaat. Als 2/3 van de toelatingscommissie vóór stemt wordt de kandidaat toegelaten.
 • Het bestuur neemt de voordracht over, waarna de secretaris de kandidaat op de hoogte stelt van het bestuursbesluit.
 • De kandidaat kan in beroep gaan tegen dit besluit. Dit beroep wordt voorzien van een duidelijke motivatie. Gegronde motieven voor herziening kunnen bijvoorbeeld zijn: eerdere exposites, erkenningen door derde partijen, gewonnen prijzen.
 • Bij beroep handelt het bestuur het bezwaarschrift af en stemt hierover nog een keer.
 • Na betaling factuur is toetreding definitief.

Aanmeldingsformulier vriend kunstenaar worden

Uw naam a.u.b.
Vul de naam de straat in a.u.b.
De postcode a.u.b.
De naam van de plaats a.u.b.
Ongeldige invoer
Email-adres onjuist
Ongeldige invoer

Ongeldige invoer
Wilt u de elektronische nieuwsbrief met informatie over de activiteiten ontvangen?
Please specify your position in the company
Ongeldige invoer

Financieel jaarverslag 2016

 

Financieel jaarverslag 2016

 


Staat van Baten en Lasten Stichting Vechtdalkunsten 2016
 
  Omschrijving Baten   Lasten   Saldo  
               
  Bijdrage vrienden 1.510,00       1.510,00  
  Subsidie/sponsoring 5.629,00       5.629,00  
  Panelenroute     1.107,00   -1.107,00  
  Kijk op Kunst 758,00   412,00   346,00  
  Montmartre 750,00   231,00   519,00  
  Kerstmarkt     192,00   -192,00  
  Pop-up Gallery 3.452,00   4.500,00   -1.048,00  
  Kunstroute 0,00   0,00   0,00  
  Lezing Maaike Steenis 70,00   315,00   -245,00  
  Website 750,00   567,00   183,00  
  Bankkosten 0,00   127,00   -127,00  
  Administratie 0,00   32,00   -32,00  
               
  Saldo  €  12.919,00    €    7.483,00    €    5.436,00  
               
  De kascontrole 2016 is uitgevoerd door twee externe vrijwilligers, te weten een register-accountant en een penningmeester van een andere organisatie/stichting. De kascommissie verklaart ‘de kascontrole te hebben uitgevoerd en het financieel overzicht akkoord te hebben bevonden.      
               
  Datum: 4 april 2017            

Financieel jaarverslag 2015

    

 

UITTREKSEL uit WERKPLAN 2017

 

UITTREKSEL uit WERKPLAN 2017Artistiek / organisatorisch

• We zoeken een bestuurslid die belast wordt met de portefeuille penningmeester
• Elk project van de Stichting heeft een projectleider. De projectleider heeft één bestuurslid      als linking pin. Een projectleider kan een werkgroep samenstellen.
• Stichting Vechtdalkunsten moet meer van de kunstenaars worden
• Per activiteit wordt een draaiboek gemaakt
• Presentatie
• We presenteren ons naar buiten met het logo
• Er is een rolbanner en een spandoek aangeschaft.
• We schaffen beachflags aan.
 
Activiteiten

• Drie Montmartre dagen
• Pop-up gallery
• Panelenroute
• Deelname aan Jumping Driehoek
• Deelname aan internationale Hanzedagen in Kampen
• Kunstroute Ommen
• Mini Montmartre tijdens WAK
• Kijk op Kunst • Deelname aan kerstmarkt
 
Ambitie
 
• We willen het aantal participerende kunstenaars verhogen • We willen de bezoekersaantallen verhogen
• We willen nog meer vrienden werven
 
Belangstelling
 
• Wij zijn voorstander van koopzondagen in de zomer
 
 
Public Relations
 
• We maken gebruik van website, facebook en free publicity
• Fysiek willen we twee partytenten
 
Financiën
 
• We zijn op zoek naar 20 vierkante meter opslagruimte
• We willen onze middelen verhogen
 
Communicatie
 
• We gaan de merknaam ‘Vechtdalkunsten’ versterken
• Onze activiteiten vinden plaats onder onze merknaam "Vechtdalkunsten"
 
 

 

Beloningsbeleid

 

Beloningsbeleid

 

De bestuursleden zijn vrijwilligers die voor hun diensten geen beloning ontvangen. De bestuurders en vrijwilligers krijgen wel hun onkosten vergoed tegen inlevering van bonnen, kwitanties of rekeningen. Bestuursleden en vrijwilligers hoeven geen expositiebijdrage te storten.

 

Aanmelding Montmartre dagen


Beste kunstenaar,

Het is nog lang niet zover, maar voor een goede organisatie van de MontMartredagen is het van belang op tijd te starten en jullie te informeren over de data en wat wij van de kunstenaar kunnen verwachten op die dag(en).

Allereerst de data:
Zondag 02 juni, zondag 21 juli en zondag 11 augustus van 13.00 - 17.00 uur.

Voor degenen die al eerder heeft deelgenomen aan de MontMartredagen zal onderstaande informatie herkenbaar zijn, voor nieuwe deelnemers informatie die nodig is om alles vlekkeloos te laten verlopen.

Een aantal spelregels.
- Bij deelname aan de MontMartredagen staat voorop dat we er plezier aan beleven met elkaar.
- Deelnemers installeren zich tussen 11.30 - 12.30 uur.
- Deelnemers aan de MMdagen zorgen zelf voor materieel dat nodig is om de kunstvoorwerpen tentoon te stellen / uit te stallen.
- Deelnemers zijn actief aan het werk tussen 13.00 - 17.00 uur.
- Deelnemers zorgen dat vóór 18.00 uur al hun materieel en eventueel afval is meegenomen.
- Deelname aan de MMdagen is op eigen risico.
- Deelname aan de MMdagen is gratis.
- Er zijn geen vaste standplaatsen vooraf te bespreken.

Graag willen wij vooraf weten of en aan welke zondag(en) u wilt deelnemen aan de MMdagen.

Aanmeldingsformulier Montmartredagen

Wilt u onderstaande invullen en verzenden?
Uw naam a.u.b.

Vul de naam de straat in a.u.b.

De postcode a.u.b.

De naam van de plaats a.u.b.

Email-adres onjuist

- - - - - - - - - - - - - - - - - ->> Ja ik neem deel aan de MontMartedag(en) op:

Ongeldige invoer


Vriendelijke groet,

namens het bestuur van de Stichting Vechtdalkunsten
Monique Pieters, secretaris

DISCLAIMER

Stichting Vechtdalkunsten is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Stichting Vechtdalkunsten is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor mogelijke fouten. Heb je suggesties of lees je iets dat niet correct of verouderd is, laat dat de Stichting weten via het contactformulier.
Stichting Vechtdalkunsten houdt zich het recht voor om ingeleverde kopie te bewerken.
Copyright.
Voor deze website geldt auteursrechterlijke bescherming. Het is niet toegestaan de site te vermenigvuldigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en / of het printen van een enkele hardcopy. Zonder vooraf schriftelijke toestemming van Stichting Vechtdalkunsten is het niet toegestaan deze site, delen ervan, foto's, teksten en dergelijke te vermenigvuldigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

 

Sponsors

Sponsor worden

Bekijk onze sponsoren

Sponsors van de Stichting Vechtdalkunsten onderschrijven onze doelstellingen en willen ons werk voor de kunst en de kunstenaars in het Vechtdal steunen.

Als sponsor:
- wordt het bedrijf met logo een jaar lang vermeld op onze sponsorpagina op de website;
- wordt het bedrijf met logo vermeld in al onze brochures van dat jaar;
- ontvang je de digitale nieuwsbrief (circa 4x per jaar);
- wordt je op de hoogte gehouden van alle door ons georganiseerde activiteiten;
- mag je als ondernemer, die vennootschapsbelasting betaalt, 1,5 keer (150%) het bedrag van de gift aftrekken vanwege onze ANBI status.

Stuur de penningmeester een mail met uw naam, adres en telefoonnummer, of gebruik onderstaand contactformulier. Je ontvangt van de penningmeester een factuur voor het gesponsorde bedrag.

Aanmeldingsformulier sponsor worden

Graag wil ik de Stichting Vechtdalkunsten ondersteunen met een geldbedrag en kom in aanmerking voor alle voordelen die verbonden is aan het sponsor zijn.

Ongeldige invoer
Uw naam a.u.b.
Vul de naam de straat in a.u.b.
De postcode a.u.b.
De naam van de plaats a.u.b.
Email-adres onjuist
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
* De sponsoring kan elk moment weer worden opgezegd, zonder tegenbericht ontvangt u elk jaar een factuur met het toegezegde bedrag.
Ongeldige invoer
Wilt u de elektronische nieuwsbrief met informatie over de activiteiten ontvangen?
Please specify your position in the company
Ongeldige invoer

 

Onze sponsoren

 • Cafedeherberg

 • Gemeente Ommen

 • Grand Cafe Jipp

 • HB Mode

VRIEND WORDEN

Vriend worden

Vrienden van de Stichting Vechtdalkunsten onderschrijven onze doelstellingen en willen ons werk voor de kunst en de kunstenaars in het Vechtdal steunen. De jaarlijkse bijdrage is minimaal €15,00.

Eenmaal een vriend, dan:

- ontvang je vier keer per jaar de digitale nieuwsbrief ;
- wordt je op de hoogte gehouden van alle door ons georganiseerde activiteiten;
- mag je (als particulier) 1,25 keer (125%) het bedrag van de gift aftrekken van de inkomstenbelasting vanwege onze ANBI status;
- mag je als ondernemer, die vennootschapsbelasting betaalt, 1,5 keer (150%) het bedrag van de gift aftrekken vanwege onze ANBI status.

Gebruik voor het aanmelden onderstaand contactformulier. Je ontvangt t.z.t van de penningmeester een rekening voor het evenredige bedrag voor het resterende kalenderjaar. Na ontvangst van de bijdrage is jouw “vriend zijn” bevestigd. Telkens in januari ontvang je van ons een factuur tot wederopzegging via de secretaris.

Aanmeldingsformulier vriend worden

Graag wil ik de Stichting Vechtdalkunsten ondersteunen met een bedrag van:

Ongeldige invoer
Uw naam a.u.b.
Vul de naam de straat in a.u.b.
De postcode a.u.b.
De naam van de plaats a.u.b.
Email-adres onjuist
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Wilt u de elektronische nieuwsbrief met informatie over de activiteiten ontvangen?
Please specify your position in the company
Ongeldige invoer

 

KUNSTENAARS

Klik op de naam van de kunstenaar om alle werken van de kunstenaar te zien.

 

Naam Plaats Discipline
Karen André Holthone Beeldhouwen
Ton Beumer Lemele Glas in lood
Jeroen Bijl Ommen Aquarel, acryl, Siberisch krijt, pastel
Henk Bosklopper Ommen Beelden in steen
Cees Bouman Zwolle Schilderijen en draadsculpturen
Ingeborg van Breugel Ommen Schilderen
Rita ten Broeke Lemele Keramiek
Joke Bronsvoort Ommen Keramiek
Rieta van Capelle Ommen Tekeningen in grafiet en houtskool
Thea Dijkema Witharen Keramiek
Dolgor Dugarova Hasselt Schilderen
Babette Duinkerken Ommen Schilderijen in acryl, drybrush
Margreet van Dulst Lemele Schilderijen, beelden, glas- en digitale kunst
Joke van Eck Ommen Schilderijen
Ansje van Elburg-ter Horst Dedemsvaart Realistische schilderijen
Arie Feenstra Ommen Schilderijen in olie
Henk Gerrits Ommen Schilderijen in acryl
Annick en Saskia Ommen Goud-zilversmid
Petra Goos Zwolle Schilderijen in acryl
Anca Gouma Ommen Schilderijen in acryl, olie
Janny de Groot Dalfsen Schilderijen in acryl
Afke van Halen Zwolle Kunst in hout, klei en brons
Alina Heerink Lemelerveld Keramiek
Ingeborg Honer Ommen Vilt
Bo Hudson Ommen Maskers van gebruikt materiaal
Hester Jans- Molenberg Ommen Schilderijen
Thea Josephus Jitta Ommen Beelden in steen
Myrna Jonker Witharen Schilderijen
Joop Klein Goldewijk Doetinchem Schilderijen
Lianne Kolthof Ommen Schilderijen in acryl
Floris Koopman Ommen Fotografie
Roel Kop Ommen Schilderijen in acryl
Ronald Kuilder Dedemsvaart Schilderijen met plamuurmes en kit
Annemiek Kuipers Ommen Schilderijen in olie en acryl
Henny Lamme Zwolle keramiek
Tineke Langbroek Dalfsen Schilderijen en glaskunst
Annemarie Leebeek Dalfsen 2D/3D Werk met natuurlijke materialen
Loeki Leeuwerik Arriën Keramiek
Tineke van Lingen Ommen Illustraties en krijtschetsen
Tom Lucassen Ommen Beelden in steen
Carla Luik Ommen Aquarel
Azat Malikov Ommen Schilderijen in olie
Monique Meijer Witharen Keramiek
Sytske Nijland Ommen Tekenen/Schilderen
Yvon Oosterlaar Ommen Keramiek, Schilderijen, Beelden in steen
Hetty Overwijk Ommen Keramiek
Bard Peskens Ommen Keramiek
Sjack Postma Witharen Glas in lood en glasfusing
Claire Poutsma Ommen Schilderijen
Erna Prenger- Jansen Ommen Schilderijen in acryl
Wessel Rozema Ommen Schilderijen in acryl
Marjolein Sagel Oude Pekela Schilderijen
Marjan van Schaik Dedemsvaart Glaskunst
Janny Scheerhoorn Gramsbergen Keramiek
Ton Scheerhoorn Gramsbergen Beelden in steen, beelden in metaal, fotografie
Hannah van Schelven Dalfsen Keramiek en schilderijen
Johanna Schokkenbroek Ommen Schilderijen in acryl
Jos Siero Ommen Glaskunst
Harry Soepenberg Den Ham Schilderijen in acryl
Marie-José Spaaij Ommen Schilderijen
Hans van der Spek Ommen Schilderijen in acryl
Job van Splunter Witharen Schilderijen
Tonnie Spruijt Ommen Schilderijen in olie en acryl
Leendert Pieter Stodel Vroomshoop Schilderijen in acryl , tekeningen: potlood en inkt
Betty Stokvisch Ommen Schilderijen in acryl
Danielle Tesselaar Vinkenbuurt Schilderen
Max Timmerman Nieuwleusen Beeldend kunstenaar
Roel Veldhoen Ommen Schilderijen
Alexandra Veneman- Thomas Ommen Keramiek
Lucas Vermeeren Ommen Kleurpotloodtekeningen
Diana Verschoor Emmen Pastel
Viviane Rose Ommen Conceptuele kunst, fotografie, performances, interacties,interventies, installaties  
Luuk Vogelzang Arriën Schilderijen in acryl
Linda Vos van - Erk Ommen Schilderijen in olie
Frieda Waanders Den Ham Beelden in natuursteen/marmer
Emma Weelink Ommen Schilderijen in acryl en driedimensionaal
Bennie Wesselink Dedemsvaart Schilderijen in acryl, in olie

 

BISSINGH

 

Op één woensdag in de zomer staat de Bissingh in het teken van de kunst. In tal van kramen kunt u schilderijen, glas, keramiek, beelden en sieraden bewonderen en kopen.

 

De kramen vindt u op het Kerkplein en op het Vrijthof. Alle kunstenaars vertellen graag over hun inspiratie en werk. Sommige kunstenaars zijn daadwerkelijk bezig en zijn graag bereid het een en ander uit te leggen over de manier waarop ze hun beeld / schilderij vormgeven.

Panelen-folder

 

 • 1. Erna Prenger - Jansen - Natuurlijk leven
 • 2. Erna Prenger - Jansen - Balans in drie
 • 3. Jeroen Bijl - Jaloers
 • 4. Hester Jans – Molenberg - Onderwaterplanten
 • 5. Jeroen Bijl - Koeien achter voerhek
 • 6. Jacqueline van der Boon - Landschap met zonnebloemen.
 • 7. Gerdien Kok - Samen naar de Bissingh.
 • 8. Azat Malikov - Onder water.
 • 9. Arie Feenstra - Door verleden naar heden
 • 10. Betty Stokvisch - De vergadering van de notabelen.
 • 11. Hester Jans – Molenberg - Witte reiger.
 • 12. Luuk Vogelzang - Oerbloemen.
 • 13. Azat Malikov - Brugstraat van vroeger.
 • 14. Azat Malikov - Hanzeroute.
 • 15. Linda Vos – van Erk - Wandel en vertraag.
 • 16. Anne Christie Warner – Schutte Niet met een sneltreinvaart door Ommen.
 • 17. Aly Schutte - Klaprozen.
 • 18. Carla Luik - Poster op Franse deur.
 • 19. Thea Dijkema - Het Varsenerveld.
 • 20. Betty Stokvisch - Ontmoeting in de tijd.
 • 21. Scholenproject - Picasso mozaïek.
 • 22. Hetty Overwijk - Stadje onder de zon.
 • 23. Jeroen Bijl - Jong en oud.
 • 24. Loeki Leeuwerik - Komen, Zijn, Gaan.
 • 25. Jeroen Bijl - Uitgaansjeugd.
 • 26. Lucas Vermeeren - Vechtdal.
 • 27. Thea Dijkema - Creatief met klei en hout.
 • 28. Henk Gerrits - De Passiebloem.
 • 29. Azat Malikov - Stil Ommer water.
 • 30. Luuk Vogelzang - Verankerde luchtfles.
 • 31. Lucas Vermeeren - De 4-jaargetijden.
 • 32. Hester Jans – Molenberg De Sahara.
 • 1. Erna Prenger - Jansen - Natuurlijk leven

  Dit paneel beeldt de natuur en het leven uit, in al zijn contrasten en toch in balans. U ziet de natuur, aan de ene kant overweldigend en indrukwekkend, aan de andere kant juist leeg stil en sereen.
 • 2. Erna Prenger - Jansen - Balans in drie

  De voorliefde van Erna in haar schilderwerk gaat uit naar koeien en volle chique dames. Deze twee onderwerpen keren regelmatig terug in haar werk.De horizontale streep geeft de horizon weer met op de achtergrond heel vaag het stadje Ommen.
 • 3. Jeroen Bijl - Jaloers

  Kun je jaloezie schilderen? Jawel, Jeroen laat met dit portret een jaloerse dame zien.

  w.bijl5@planet.nl.nl - www.achteresch.nl - 0529 457346.
 • 4. Hester Jans – Molenberg - Onderwaterplanten

  Zijn het eigenlijk wel bloemen op dit paneel? Het zou ook koraal kunnen zijn, verborgen op de bodem van de oneindig diepe oceaan. In gedachten ziet de kunstenaar grote, donkergroene bladeren door de stroming van het water langzaam heen en weer wuiven boven de koraalbloesems.
 • 5. Jeroen Bijl - Koeien achter voerhek

  Dit paneel hing eerst op de muur van een garage in een agrarische omgeving. In Arriën, een buurtschap van Ommen, waar de kunstenaar woont, staan steeds meer koeien hun hele leven op stal en krijgen zelfs geen vers gras meer te eten. Met dit paneel wil hij duidelijk maken dat de koeien weer lekker buiten moeten kunnen lopen.
 • 6. Jacqueline van der Boon - Landschap met zonnebloemen.

  De kunstenaar houdt ervan om kleurrijke schilderijen te maken. Zij wordt er vrolijk van en het geeft haar veel plezier. Hopelijk kunt u hier een beetje van mee krijgen als u haar paneel bekijkt.
 • 7. Gerdien Kok - Samen naar de Bissingh.

  Twee dames overleggen op straat met elkaar wanneer ze samen naar de Bissingh markt zullen gaan. De dames dragen de 'Ommer knipmutse'. Dit paneel laat een dagelijks tafereeltje uit het straatbeeld van oud Ommen zien. In de buurt, waar dit paneel hangt, was een kapperszaakje. Dit is een mooie link naar de 'knipmutse'.

  gkokgiethmen@gmail.com - 06 51168406.
 • 8. Azat Malikov - Onder water.

  De kunstenaar schilderde dit paneel samen met stagiaire Emma Weelink. Hier ziet u het onderwatergebeuren met vissen en kwallen in de Vecht van Ommen.

  malikov.azat@gmail.com - 0529 463118 - 06 10529954 - Burggraven 1.
 • 9. Arie Feenstra - Door verleden naar heden

  De afbeelding laat u een door een oude stadspoort links een oud straatbeeld zien en rechts een wat moderner. Het straatbeeld verandert telkens opnieuw. De schilder wil duidelijk maken dat je respect moet hebben voor het oude en het nieuwe toe moet laten.

  - info@abcombi.nl
 • 10. Betty Stokvisch - De vergadering van de notabelen.

  Van hoger hand wordt tot in den treure vergaderd en bedisseld. De bevolking, onder in beeld, leeft zorgeloos in het zonlicht.

  betty@bettystokvisch.nl - www.bettystokvisch.nl - Jeroen Boschstraat 9.
 • 11. Hester Jans – Molenberg - Witte reiger.

  Een jaar of tien geleden was de witte reiger een zeldzame vogel in Nederland. Nu zie je ze steeds vaker. Een beetje mysterieus vindt de kunstenaar ze wel. Deze vogel, op het paneel, zoekt zijn kostje bij elkaar in Ommen, om precies te zijn daar waar de Wolfskuil overgaat in weilanden, die worden doorkruist door de Regge.

  bag.jans@kpnmail.nl - www.hesterjansmolenberg.nl .
 • 12. Luuk Vogelzang - Oerbloemen.

  Onze mooie sierbloemen zijn door teelt en veredeling 'gemaakt' en zijn niet meer wat ze ooit waren: oerbloemen. Ook deze tulpen zijn niet echt en staan in een andere wereld in het water tussen de vissen.

  luukvogelzang@hetnet.nl - 0529 452739.
 • 13. Azat Malikov - Brugstraat van vroeger.

  Rond 1900 zag de Brugstraat in Ommen er zo uit. U ziet winkels en onder andere OCO van destijds. In de etalage staat heel uitnodigend een pop. Dit paneel is gebaseerd op oude foto's van Ommen rond 1900. Het tafereel is geschilderd in een perkamenten boekenrol met acrylverf en vervolgens gelakt.

  malikov.azat@gmail.com - 0529 463118 - 06 10529954 - Burggraven 1.
 • 14. Azat Malikov - Hanzeroute.

  Dit paneel laat u een oud stukje Ommen zien. Rond 1850 zag de Walstraat, waar u nu staat er ongeveer zo uit. Azat las veel over die tijd in Ommen en in zijn hoofd ontstond dit beeld, dat hij op paneel heeft vormgegegeven.

  malikov.azat@gmail.com - 0529 463118 - 06 10529954 - Burggraven 1.
 • 15. Linda Vos – van Erk - Wandel en vertraag.

  Ommen is een prachtige wandelgemeente waar van alles te ontdekken valt: de Vecht met haar prachtige oevers, de bossen, de heide en de uitgestrekte zandvlaktes. Trek uw wandelschoenen aan en ga er op uit. De natuur in Ommen helpt u even te ontsnappen aan de hectiek van alledag. Wandel en vertraag…….

  linda@voscomtronics.nl - www.lindavanerk.nl .
 • 16. Anne Christie Warner – Schutte Niet met een sneltreinvaart door Ommen.

  Neem de tijd. Vergeet in de drukte van je leven niet om stil te staan en te genieten van je dierbaren en van al het moois Om(men) je heen. En niet zoals de fotograaf achterin doet, die de plank misschien een beetje misslaat……

  evertjohannachristie@kpnmail.nl - www.alyschutte.nl - 0529 450647 - Papaverstraat 19.
 • 17. Aly Schutte - Klaprozen.

  De kunstenaar is altijd onder de indruk van al het mooie dat in de natuur te zien is. Het meest houdt ze van wilde bloemen en planten uit de omgeving van Ommen.

  info@alyschutte.nl - www.alyschutte.nl.
 • 18. Carla Luik - Poster op Franse deur.

  U bent in een Frans stadje op zoek naar een idyllisch plekje. U loopt een steegje in en voilà: opeens ziet u op een oude schuurdeur een poster van Ommen hangen om u uit te nodigen ook daar eens te gaan kijken.

  wolfskuil2@gmail.com - www.carlaluik.nl - 0529 451623.
 • 19. Thea Dijkema - Het Varsenerveld.

  De kunstenaar, keramiste van beroep, werd uitgedaagd een paneel te schilderen. Ze koos voor een prachtig stukje natuurgebied, vlak bij haar huis en galerie, het Varsenerveld.

  info@atelierwitharen.nl - www.atelierwitharen.nl - 0523 676272 .
 • 20. Betty Stokvisch - Ontmoeting in de tijd.

  Als de begrenzing van de tijd wordt opgeheven, is er geen tijd meer, ook geen tegenwoordige tijd.

  betty@bettystokvisch.nl - www.bettystokvisch.nl - 0529 452361 - Jeroen Boschstraat 9.
 • 21. Scholenproject - Picasso mozaïek.

  Leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de Sint Bernardusschool, Guido de Bres, de Nieuwe Brug, de Dennenkamp, het Koloriet, het Kardoen, Het Palet en de Johan Seckel hebben samen, op paneeltjes van 9x9cm, dit paneel gemaakt.
 • 22. Hetty Overwijk - Stadje onder de zon.

  Op dit paneel ziet u de skyline van Ommen, de weg er naar toe en boven dit alles een stralende zon. Van papierklei maakte ze Vechtdalanjers en bevestigde deze op het paneel.

  alehettyoverwijk@gmail.com - www.hettyoverwijk.nl - 0529 452562 - 06 19854188.
 • 23. Jeroen Bijl - Jong en oud.

  Op dit paneel ziet u enthousiaste jonge koeien en een paar oude op de achtergrond. De oude koe plast en laat alles zoals het was, terwijl de jonge koeien staan te trappelen en nieuwsgierig zijn naar alles.

  w.bijl5@planet.nl - www.achteresch.nl - 0529 457346.
 • 24. Loeki Leeuwerik - Komen, Zijn, Gaan.

  Dit paneel is gemaakt van papierklei. U ziet Ommen met bewoners, bezoekers en de Vecht, vanuit ruimteperspectief gezien. De bruisende Vecht, als symbool voor het leven, stroomt centraal door Ommen.

  loekileeuwerik@gmail.com - www.loekileeuwerik.nl - 0529 457500 Middenweg 4 Arriën.
 • 25. Jeroen Bijl - Uitgaansjeugd.

  Uitgaan zou gezellig en vrolijk moeten zijn. Vaak hoor je over rottigheid en agressie. De kunstenaar heeft een relaxte groep jongeren voor een uitgaansgelegenheid geschilderd in de hoop op uitgaansplezier en tolerantie

  w.bijl5@planet.nl - www.achteresch.nl - 0529 457346.
 • 26. Lucas Vermeeren - Vechtdal.

  Op dit paneel is het Vechtdal verbeeld met zijn golvende rivier de Vecht. Enerzijds ziet u een platte projectie, a la Google maps, anderzijds een driedimensionale weergave van berkenbomen.

  lucasvermeeren@hetnet.nl - 06 13602748.
 • 27. Thea Dijkema - Creatief met klei en hout.

  Op dit paneel koos de Thea ervoor om haar eigen keramiek te schilderen naast de houten meubels van haar man Louis. Samen wonen en werken ze in Witharen, waar gasten in de zomer kunnen genieten van hun prachtige beeldentuin.

  info@atelierwitharen.nl - www.atelierwitharen.nl - 0523 676272.
 • 28. Henk Gerrits - De Passiebloem.

  Ben je gedreven, dan kom je bij de bovenste bloem. Iets minder gedreven dan kom je uit op links, nog minder dan kom je op rechts te staan. Ben je dat laatste, dan blijf je in acht rondjes draaien, terwijl je toch gezien wordt.

  hjgerrits01@hotmail.com - 06 30734217.
 • 29. Azat Malikov - Stil Ommer water.

  Dit is een vrije compositie, geïnspireerd door de prachtige omgeving van Ommen. U ziet, water, riet en planten in de ochtendzon.

  malikov.azat@gmail.com - 0529 463118 - 06 10529954 - Burggraven 1.
 • 30. Luuk Vogelzang - Verankerde luchtfles.

  De kunstenaar maakte een aaantal jaren geleden een schilderij van 80 bij 80 cm. Dit schilderij is vergroot op het paneel geschilderd. U ziet een droom, waar een stukje van is afgebroken. Eén touwtje is los geraakt.

  luukvogelzang@hetnet.nl - 0529 452739.
 • 31. Lucas Vermeeren - De 4-jaargetijden.

  De titel spreekt voor zich. De kunstenaar gebruikte veel technieken en stijlen, glacerend, pasteus, abstract en realistisch. Van ieder seizoen zijn de meest karakteristieke elementen op paneel gezet.

  lucasvermeeren@hetnet.nl - 06 13602748.
 • 32. Hester Jans – Molenberg De Sahara.

  De Sahara, één van de allermooiste plekjes van onze gemeente. U kunt er lange wandelingen maken, genieten van bos en zand, voornamelijk zand natuurlijk. Het gebied is veel kleiner dan de Sahara in Afrika, maar voor de kunstenaar minstens zo indrukwekkend, omdat het Ommen is.

  bag.jans@kpnmail.nl - www.hesterjansmolenberg.nl.
 • 1. Erna Prenger - Jansen - Natuurlijk leven
 • 2. Erna Prenger - Jansen - Balans in drie
 • 3. Jeroen Bijl - Jaloers
 • 4. Hester Jans – Molenberg - Onderwaterplanten
 • 5. Jeroen Bijl - Koeien achter voerhek
 • 6. Jacqueline van der Boon - Landschap met zonnebloemen.
 • 7. Gerdien Kok - Samen naar de Bissingh.
 • 8. Azat Malikov - Onder water.
 • 9. Arie Feenstra - Door verleden naar heden
 • 10. Betty Stokvisch - De vergadering van de notabelen.
 • 11. Hester Jans – Molenberg - Witte reiger.
 • 12. Luuk Vogelzang - Oerbloemen.
 • 13. Azat Malikov - Brugstraat van vroeger.
 • 14. Azat Malikov - Hanzeroute.
 • 15. Linda Vos – van Erk - Wandel en vertraag.
 • 16. Anne Christie Warner – Schutte Niet met een sneltreinvaart door Ommen.
 • 17. Aly Schutte - Klaprozen.
 • 18. Carla Luik - Poster op Franse deur.
 • 19. Thea Dijkema - Het Varsenerveld.
 • 20. Betty Stokvisch - Ontmoeting in de tijd.
 • 21. Scholenproject - Picasso mozaïek.
 • 22. Hetty Overwijk - Stadje onder de zon.
 • 23. Jeroen Bijl - Jong en oud.
 • 24. Loeki Leeuwerik - Komen, Zijn, Gaan.
 • 25. Jeroen Bijl - Uitgaansjeugd.
 • 26. Lucas Vermeeren - Vechtdal.
 • 27. Thea Dijkema - Creatief met klei en hout.
 • 28. Henk Gerrits - De Passiebloem.
 • 29. Azat Malikov - Stil Ommer water.
 • 30. Luuk Vogelzang - Verankerde luchtfles.
 • 31. Lucas Vermeeren - De 4-jaargetijden.
 • 32. Hester Jans – Molenberg De Sahara.

Inloggen

Stichting Vechtdalkunsten

Beerzerweg 1a
7731PA Ommen

RSIN 854456417
KvK 61709808
BTW 854456417
Bank NL37RABO0195261844


Copyright © 2019 Stichting Vechtdalkunsten
Privacyreglement - Disclaimer - Realisatie: Dois Webdesign